Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Start Dla rodziców Program rozwoju i funkcjonowania
Email
Wpisany przez Dyrektor przedszkola   

P R O J E K T

 

PROGRAM ROZWOJU

I FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDOWEGO

PRZEDSZKOLA W ŁĄCKU

NA LATA 2014-2018

 

Spis treści:

I.    PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA
II.   WSTĘP
III.  MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA
IV.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA
V.   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
VI.  EDUKACJA I WYCHOWANIE
VII. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
VIII. MONITORING
VIII. EWALUACJA

 

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U z 2012 r., poz. 977 ze zm.)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487),
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 752)
 7. Statut przedszkola

 

II. WSTĘP

Punktem wyjścia do opracowania programu rozwoju i funkcjonowania przedszkola na najbliższe 4 lata są wymagania wobec edukacji przedszkolnej  określone w prawie oświatowym, wnioski z nadzoru pedagogicznego zewnętrznego i wewnętrznego, oczekiwania środowiska lokalnego, przede wszystkim rodziców, efekty współpracy z instytucjami – partnerami. Tworząc program rozwoju i funkcjonowania przedszkola uwzględniono statut przedszkola, możliwości kadrowe i bazowe placówki.  Naczelnym założeniem programu jest rozwój przedszkola dla zapewnienia opieki dzieciom z terenu Gminy Łąck, nakreślenie kierunków pracy wychowawczej i edukacyjnej, tworzenie bazy spełniającej standardy przedszkola na miarę XXI wieku.

 

III. MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

Misja:

Tworzymy przedszkole bezpieczne i przyjazne, które umożliwia wszechstronny rozwój dzieci, zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz dobrze przygotowuje ich do dalszej nauki.

Wizja:

Tworzymy przedszkole:

1. przyjazne, otwarte, przygotowującego dziecko do podjęcia nauki w szkole;

2. wspierające dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

3. ukierunkowane na dziecko, jego potrzeby, zainteresowania;

4. stwarzające dzieciom możliwości poznania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych tj. dobro, przyjaźń, tolerancja, prawda i piękno, przy współpracy z rodzicami, organizacjami, instytucjami w naszym środowisku lokalnym;

5. realizujące programy własne z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z dzieckiem;

6. promujące placówkę poprzez działania twórcze;

7. bezpieczne, dobrze wyposażone;

8. w którym atmosfera sprzyja rozwojowi we wszystkich obszarach funkcjonowania.

IV. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Gminy w Łącku. nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku. Przedszkole w Łącku jest placówką pięciooddziałową. Pod opieką mamy  122 dzieci z terenu Łącka i Gminy Łąck. Nasza miejscowość jest wsią gminną, oddaloną od Płocka o 12 km.

Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym, parterowym, podpiwniczonym. Znajdujemy się w centrum Łącka. Obok przedszkola jest Urząd Gminy, budynek szkoły podstawowej i gimnazjum, przychodnia lekarska. Przedszkole funkcjonuje w systemie jednozmianowym. Czynne jest od godziny 6:00 do 16:00.

Ogród przedszkolny jest oazą zieleni. Dzieci mają tu wiele możliwości do aktywności

w zabawie i w poznawaniu przyrody, czemu sprzyja różnorodny sprzęt rekreacyjny i ekologiczny. Parterowy budynek stwarza dzieciom dobre warunki pobytu i zabawy. Poza bazą administracyjną placówka posiada 5 dużych, słonecznych, estetycznie urządzonych sal dydaktycznych, wyposażonych zabawki edukacyjne, pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw  dobrane do wieku dziecka, meble dziecięce dostosowane do wzrostu dzieci. Przy każdej z sal znajduje się łazienka. Ponadto w przedszkolu znajduje się pomieszczenie przeznaczone po części dla logopedy przedszkolnego.  Placówka jest dobrze wyposażona w sprzęt audio – video, komputery dla nauczycieli, drukarki, kserokopiarkę, urządzenia ułatwiające pracę nauczycielkom, w tym urządzenie do cięcia styropianu, projektor multimedialny.

Procesem opieki, wychowania i kształcenia objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przedszkolu zatrudnionych jest 15 osób , w tym 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy (logopeda, katechetka). Kadra pedagogiczna posiada wyższe, magisterskie wykształcenie pedagogiczne z kwalifikacjami do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola. W przedszkolu 2 razy w tygodniu są zajęcia logopedyczne, 2 razy zajęcia języka angielskiego w grupach dzieci 5 i 6-etnich, 2 razy w tygodniu rytmika w grupach dzieci 3 i 4- letnich.  Dzieci 5 i 6-letnie są objęte nauką religii. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płocku.

Pobyt dziecka w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia. Praca dydaktyczna jest zróżnicowana i obejmuje różne dziedziny aktywności dziecka, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W ciągu dnia dziecko ma czas do samodzielnego działania.

Nasze przedszkole ma wypracowane swoje tradycje, związane ze współpracą z rodzicami i środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi. Aktywnie włącza się w działania ekologiczne i inne, wynikające z potrzeb środowiska, o zasięgu  gminnym, powiatowym regionalnym, ogólnopolskim. Placówka może się poszczycić wieloma dyplomami, nagrodami, pucharami za udział swoich wychowanków w różnego rodzaju konkursach, zawodach, przeglądach, turniejach itp. Nasze osiągnięcia i sukcesy promujemy poprzez media lokalne, wystawy w przedszkolu, prezentację sukcesów i osiągnięć na zebraniach z rodzicami.

 

V. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

Zadania

Termin

Organizacja pracy przedszkola

 

 1. Tworzenie takiej ilości grup przedszkolnych, które zapewnią przyjęcie wszystkich dzieci do przedszkola.
 2. Zapewnienie miejsc i warunków do przyjęcia dzieci 2,5letnich.
 3. Organizacja zajęć adaptacyjnych w roku poprzedzającym przyjęcie dzieci 2,5- 4letnich.
 4. Dostosowanie godzin pracy przedszkola do potrzeb, przy uwzględnieniu znaczącej ilości oczekujących.
 5. Wybór i realizacja programów zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci, warunków organizacyjnych przedszkola, możliwości finansowych przedszkola i rodziców.

 

w latach programowych

Kadra

 1. Zatrudnianie wykwalifikowanych nauczycieli w zakresie wychowania przedszkolnego i zajęć dodatkowych.
 2. Zatrudnianie specjalistów.
 3. Zatrudnianie pomocy nauczyciela na grupach przedszkolnych.
 4. Zapewnienie dostatecznej ilości pracowników obsługi dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola.
 5. Rozwój zawodowy nauczycieli: realizacja drogi awansu zawodowego, dokształcanie, doskonalenie zawodowe, samokształcenie.
 6. Inspirowanie nauczycieli do opracowań innowacji pedagogicznych, działalność innowacyjna.
 7. Współpraca i współdziałanie pracowników przedszkola dla zapewnienia właściwej jakości pracy przedszkola.
 8. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników niepedagogicznych na kursach i szkoleniach.

 

w latach programowych

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

 1. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej z udziałem nauczycieli i specjalistów.
 3. 3. Spotkania z jednostkami wspomagającymi rozwój dziecka (Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna – psycholog, pedagog).

w latach programowych

Zajęcia dodatkowe

 1. Zwiększenie ilości zajęć dodatkowych rozwijających wiedzę i umiejętności dzieci, według potrzeb i możliwości organizacyjnych i finansowych przedszkola.
 2. Wprowadzenie obowiązkowej nauki języka angielskiego w ramach realizowanej podstawy programowej.

 

w latach programowych

 

 

 • od roku 2015/16- dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym,
 • od roku 2017/18- pozostałe dzieci.

Baza przedszkola

 1. Wzbogacanie wyposażenia sal przedszkolnych, zakup zabawek, materiałów dekoracyjnych, innego wyposażenia.
 2. Wzbogacanie wyposażenia kuchni przedszkolnej i jej zaplecza.
 3. Remont tarasu przedszkolnego.

 4. Modernizacja łazienki dla  dzieci nr 4.1.
 5. Cyklinowanie podłogi w sali nr 2
 6. Remont szatni, wyposażenie w nowe szafki.
 7. Remont, modernizacja pomieszczeń bloku żywieniowego.
 8. Doposażenie placu zabaw.
 9. Doposażenie warsztatu pracy nauczycieli w pomoce dydaktyczne, sprzęt, fachową literaturę.
 10. Remont innych pomieszczeń przedszkola-korytarze, klatka schodowa.

 

w latach programowych

 

w latach programowych

w uzgodnieniu z organem prowadzącym

2014-15

2014-15

2015/16- 2016/17

2016/17

w latach programowych

w latach programowych

 


2018

Bezpieczeństwo

 1. Wykonanie kontroli odgromienia, dostosowanie parametrów do obowiązujących norm.
 2. Przeglądy stanu technicznego budynku, sprzętu zewnętrznego, wyposażenia.
 3. Wyposażenie w sprzęt ppoż., aktualizacja instrukcji. przeciwpożarowej.
 4. Szkolenie bhp i ppoż. pracowników przedszkola.
 5. Ubezpieczenie budynku przedszkola.

 

2015

 

corocznie

 

w latach programowych

w latach programowych


corocznie

Promocja przedszkola

 1. Prowadzenie kącików  tematycznych, kącika regionalnego, kącików  przyrodniczych.
 2. Prowadzenie tablic dla rodziców, w tym o tematyce edukacyjnej.
 3. Redagowanie, publikowanie artykułów z życia przedszkola do prasy lokalnej.
 4. Prowadzenie kroniki przedszkola
 5. Prezentacja wytworów pracy dzieci  i sukcesów dzieci w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych.
 6. Udział w imprezach gminnych.
 7. Organizacji uroczystości przedszkolnych, występy dzieci.
 8. Organizacja konkursów wewnętrznych.
 9. Udział w konkursach zewnętrznych.

 

w każdym roku programowym

 

VI. EDUKACJA I WYCHOWANIE

Lp.

Blok tematyczny

Cele i zadania

Działania

1

My i nasz mały świat

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych  i kulturalnych.
 3. Tworzenie warunków sprzyjających poznawaniu środowiska lokalnego.
 4. Wychowanie dla poszanowania rodziny, jej tradycji, przywiązania do miejscowości, regionu, kraju.
 • zasady zgodnego współdziałania w grupie,
 • zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam,
 • wycieczki, spacery, pogadanki na temat najbliższej okolicy, regionalizm,
 • symbole narodowe,
 • uroczystości z okazji święta członków rodziny, upominki, tradycje rodzinne w kontekście świąt religijnych.

2

Wychowanie zdrowotne.

Ruch, sprawność fizyczna i bezpieczeństwo.

 1. Tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 2. Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka na miarę jego możliwości rozwojowych.
 3. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.

Promocja zdrowego stylu życia/

 • gry i zabawy ruchowe kierowane i swobodne,
 • pobyt na świeżym powietrzu,
  • ćwiczenia gimnastyczne,
  • zasady bezpiecznego korzystania z sal przedszkolnych, placu zabaw, hali sportowej, sprzętu sportowego.

3

Przyroda wokół nas

 1. Stwarzanie możliwości do poznawania roślin i zwierząt.
 2. Poznawanie przyrody w różnych porach roku.
 3. Kształtowanie postaw proekologicznych.
 4. Zjawiska atmosferyczne w różnych porach roku.
 • wycieczki przyrodnicze, spacery,
 • filmy o tematyce przyrodniczej, poezja
  i proza dla dzieci,
 • realizacja programu „Mały ekolog”,
 • konkursy wewnętrzne
  i zewnętrzne,
 • sposoby unikania zagrożeń związanych
  z typowymi zjawiskami atmosferycznymi.

4

Badacze i odkrywcy

 1. Budzenie zainteresowań technicznych.
 2. Kształcenie umiejętności poznawczych.
 3. Rozwijanie twórczych postaw dziecka, zainteresowań poprzez zabawy badawcze.
 • realizacja innowacji pedagogicznej „Badacze i odkrywcy”.

5

Wychowanie przez sztukę

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę,

taniec, śpiew, małe formy teatralne i sztuki plastyczne.

 • obcowanie ze sztuką: film, teatr, muzeum, koncert,
 • różne techniki plastyczne w pracy z dziećmi,
 • taniec, muzyka, śpiew,
 • przygotowanie dzieci do występów przedszkolnych i środowiskowych,
 • konkursy wewnętrzne i zewnętrzne.

6

Edukacja matematyczna

Wprowadzenie dzieci w świat pojęć matematycznych.

 

 • przeliczanie elementów, grupowanie w zbiory, porównywanie,
 • dodawanie i odejmowanie na liczmanach, liczebniki główne i porządkowe, miary długości,
 • określanie położenia przedmiotów.

7

Bliżej szkoły

 1. Wspomaganie rozwoju mowy.
 2. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 3. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym.
 • praca na materiale literackim,
 • Nauka wierszy, występy dzieci, inscenizacje,
 • teatr żywego słowa,
 • ćwiczenia kształtujące koordynację wzrokowo- ruchową,
 • zapoznanie ze znakami graficznymi, kreślenie po śladach, samodzielne kreślenie znaków graficznych,
 • poznawanie podstaw materiału językowego, który będzie stanowił bazę do dalszej nauki języka angielskiego, rymowanki, wierszyki, piosenki.

 

VII. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Najważniejszymi partnerami przedszkola są rodzice. Wypracowywanie wspólnych form i metod współpracy wymaga wytrwałości, otwartości, komunikatywności i wzajemnego szacunku. Bardzo ważną rzeczą jest również pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola, zachęcanie do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz aktywnego uczestnictwa w podejmowanych przez placówkę działaniach. Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez różnorodne formy współpracy.

Formy współpracy

Sposób realizacji

Termin

Zebrania, spotkania

Ogólne, grupowe, kontakty indywidualne,

spotkania adaptacyjne, dni otwarte w przedszkolu.

w latach programowych

Edukacja pedagogiczna rodziców

Pogadanki, artykuły na tablicy dla rodziców, ulotki,

warsztaty.

w latach programowych

Tablice dla rodziców

Ogłoszenia, informacje związane z funkcjonowaniem przedszkola, prezentacja prac dzieci, dyplomów.

w latach programowych

Imprezy, uroczystości

Wspólne działania organizacyjne w celu przygotowania imprez i uroczystości, konkursów wynikających z tradycji przedszkola i kalendarza uroczystości i konkursów.

w latach programowych

Wspólne działania

Realizacja akcji ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Udział rodziców w budowaniu wizerunku placówki.

Pozyskiwanie rodziców do wsparcia osobowego, rzeczowego i finansowego.

 

w latach programowych

 

Bardzo ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ przedszkole jest  integralnym elementem środowiska, w którym działa. W ramach podejmowanych działań pragniemy pozyskać Przyjaciół Przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. Do tej pory współpraca ze środowiskiem była mocną stroną placówki, zatem nasze działania będą zmierzały do umocnienia pozycji naszego przedszkola w środowisku lokalnym, dążenia do realizacji działań dla wzajemnego rozwoju.

Lp.

Cele, zadania

Partnerzy

Termin

1

Poznawanie historii miejscowości i regionu, tradycji, zabytków.

 

Urząd Gminy w Łącku

Stado Ogierów w Łącku

Zielona Szkoła w Sendeniu

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z s. w Łącku

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

Muzeum Mazowieckie w Płocku

Katedra Płocka

Miejsca Pamięci Narodowej

Zamek w Gostyninie

w latach programowych

2

Poznawanie miejscowych instytucji, ich działań na rzecz środowiska

 

Urząd Gminy w Łącku

Nadleśnictwo Łąck

Posterunek Policji w Łącku

OSP Łąck

Poczta w Łącku

Stado Ogierów w Łącku

Gminny Zakład Komunalny w Łącku

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z s. w Łącku

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

Gminne Centrum Kultury, Rekreacji                  i Sportu w Podlasiu

w latach programowych

3

Propagowanie zdrowego stylu życia, działania na rzecz ochrony środowiska, wychowanie dla poszanowania środowiska naturalnego

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łącku

Nadleśnictwo Łąck

Zielona Szkoła w Sendeniu

Szkółka leśna w Woli Łąckiej

Hala sportowa w Łącku

Gminne Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu

Nadleśnictwo Gostynin

w latach programowych

4

Bezpieczeństwo w domu i w przedszkolu, zasady poruszania się na drogach.

Posterunek Policji w Łącku

OSP Łąck

w latach programowych

5

Rozwijanie wrażliwości i aktywności artystycznej poprzez: muzykę, śpiew, taniec, plastykę.

kino

Teatr Dramatyczny w Płocku

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

 

w latach programowych

6

Współzawodnictwo, współdziałanie w różnych grupach wiekowych.

 

Przedszkola zaprzyjaźnione:

Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” w Zaździerzu

Miejskie Przedszkole Nr 29 w Płocku

Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku

Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku

Przedszkole Nr 5 w Gostyninie

Przedszkole Nr 2 w Gostyninie

Przedszkole Nr 4 w Gostyninie

Przedszkole w Gąbinie

Przedszkole w Słupnie

Przedszkole w Sannikach

 

 

VIII. MONITORING

Monitorowanie realizacji założonych celów prowadzone jest w trakcie każdego roku. Monitorowaniem objęte są wszystkie obszary programowe. Informacje zbierane są z różnych źródeł, tj. : pracownicy przedszkola, rodzice, organ prowadzący, organ nadzorujący, Partnerzy.

Wykorzystywane dokumenty: ankiety, rozmowy, wywiady, samoocena pracy nauczyciela, informacja dyrektora na temat funkcjonowania przedszkola, informacja na temat sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

IX. EWALUACJA

Ewaluacja programu jest prowadzona na koniec każdego roku szkolnego. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

BIP - INFO

Reklama