Start Prawo wewnętrzne Regulamin przedszkola
PDF Drukuj
Wpisany przez Dyrektor przedszkola   

REGULAMIN

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W ŁĄCKU

 

§ 1

Samorządowe Przedszkole w Łącku jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Łąck.

§ 2

1. Przedszkole jest czynne cały rok za wyjątkiem przerwy wakacyjnej lipiec- sierpień.

2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Przedszkole jest czynne od godz. 6.00 do godz. 16.00.

§ 3

1. Formą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest złożenie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” wypełnionej przez rodziców (prawnych opiekunów).

2. W przypadku zgłoszeń nie przekraczających dopuszczalnej liczby dzieci
w oddziałach decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola.

3. W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc o przyjęciu dzieci decyduje komisja powołana przez dyrektora przedszkola.

4. Komisja rekrutacyjna działa w oparciu o regulamin rekrutacji.

5. W ciągu roku przyjmuje się dzieci bez powoływania komisji rekrutacyjnej, jeśli liczba dzieci w oddziałach mieści się w normie dopuszczalnej przepisami prawa oświatowego oraz możliwościami lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola.

§ 4

1. Podstawowa jednostka organizacyjna - to oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

4. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.00-13.00.

5. Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w czasie ustalonych godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

6. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej obejmuje nauczanie, wychowanie i opiekę, przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu przeznaczona na zabawę,

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych ¼ czasu) przeznaczona na pobyt dzieci na powietrzu,

3) najwyżej 1/5 czasu przeznaczona na zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranych programów wychowania przedszkolnego,

4) pozostałe 2/5 czasu przeznacza się na inne czynności (opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne itp.).

7. Nauczyciel sprawuje opiekę nad całą grupą. Nie ma możliwości pozostawienia dziecka w sali, na życzenie rodziców, kiedy pozostała grupa dzieci idzie na powietrze.

8. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Czas zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

9. Przedszkole organizuje naukę religii. Uczęszczanie na religię jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 5

1. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 6

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice ( opiekunowie prawni), na nich spoczywa obowiązek przyprowadzania
i odbierania dzieci z przedszkola.

2. Dzieci mogą być odbierane przez osoby dorosłe upoważnione przez rodziców na piśmie, a w szczególnym przypadku, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu.

3. Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez współmałżonka/kę musi winno być poświadczone właściwych dokumentem sądowym.

4. Nie odebranie dziecka do godziny 16.00 jest dodatkowo opłacane przez rodziców (opiekunów) wg godzin nadliczbowych nauczyciela o podwójnej stawce.

5. Opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi sprawują wyznaczeni przez dyrektora pracownicy przedszkola.

§ 7

1. Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku każdego roku szkolnego.

2. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe i czyste.

3. O zachorowaniu dziecka na chorobę zakaźną należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola lub wychowawcę.

4. Nauczyciel nie podaje leków dziecku, wyjątek stanowi przewlekła choroba dziecka, postępowanie określone według przyjętej procedury.

5. O fakcie złego samopoczucia dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje rodziców.

§ 8

1. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie ponad
5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy ustala Rada Gminy.

2. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ustala wysokość stawki żywieniowej.

3. W przedszkolu są 3 posiłki- śniadanie, obiad, podwieczorek, o stałych godzinach:

śniadanie 8.30- 9.00

obiad 11.30-12.00

podwieczorek 14.00-14.30

4. Dzieci mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

5. Opłaty za wszystkie płatne świadczenia wnoszone są do dnia 15 każdego miesiąca.

6. Nieobecność dziecka w poprzednim miesiącu odlicza się od liczby dni żywieniowych w następnym miesiącu.

7. Brak opłat we wskazanym terminie skutkuje wstrzymaniem wszystkich świadczeń odpłatnych udzielanych przez przedszkole.

§ 9

1. Na wniosek rady pedagogicznej dyrektor może skreślić z listy wychowanków dziecko w przypadku:

1) nie wywiązywania się rodziców z opłat uchwalonych przez Radę Gminy
w terminie ustalonym na dzień 15 każdego miesiąca,

2) zaleganiem z opłatami przez okres 2 miesięcy,

3) nie usprawiedliwionej miesięcznej nieobecności dziecka.

2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy dzieci przynoszone do przedszkola, tj. drogie obuwie i odzież, biżuterię złotą i srebrną, okulary. Wskazanym jest unikanie zakładania dziewczynkom kolczyków jako niebezpiecznych elementów ozdoby.

 

BIP - INFO

Reklama