Start Prawo wewnętrzne Regulamin organizacyjny
PDF Drukuj
Wpisany przez Dyrektor przedszkola   

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W ŁĄCKU

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm)

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

3. Ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ II Zasady kierowania pracą przedszkola

ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna przedszkola

ROZDZIAŁ IV Zasady funkcjonowania przedszkola

ROZDZIAŁ V Zakresy działania i kompetencje na poszczególnych stanowiskach pracy

ROZDZIAŁ VI Organizacja kontroli zarządczej

ROZDZIAŁ VII Obieg dokumentów w przedszkolu

ROZDZIAŁ VIII Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

ROZDZIAŁ IX Tryb wykonywania kontroli

ROZDZIAŁ X Powierzanie obowiązków i delegowanie uprawnień

ROZDZIAŁ X Kary porządkowe

ROZDZIAŁ XII Nagrody i wyróżnienia

ROZDZIAŁ XIII Przepisy końcowe

 

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Regulamin Organizacyjny Samorządowego Przedszkola w Łącku, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania, sprawowania nadzoru, a także wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w przedszkolu.

2. Regulamin został ustalony przez dyrektora przedszkola w drodze zarządzenia wewnętrznego.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Samorządowego Przedszkola w Łącku

2) pracowniku – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników zatrudnionych w Samorządowym Przedszkolu w Łącku,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Samorządowym Przedszkolu w Łącku

4) pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracowników obsługi zatrudnionych w Samorządowym Przedszkolu w Łącku,

5) przedszkolu – należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole w Łącku

6) statucie przedszkola – należy przez to rozumieć Statut Samorządowego Przedszkola w Łącku,

7) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Łąck,

8) organie nadzoru pedagogicznego – należy przez to rozumieć Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku,

9) radzie rodziców- organie społecznym przedszkola wybranym w drodze tajnego głosowania przez ogół zebranych rodziców.

§ 2

1. Samorządowe Przedszkole w Łącku jest jednostka organizacyjną Gminy Łąck, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa:

1) oświatowego,
2) samorządu terytorialnego,
3) powszechnie obowiązującego,
4) wewnątrzprzedszkolnego.

2. Szczegółowe cele i zadania przedszkola określa statut przedszkola.
3. Przedszkole mieści się w Łącku przy ulicy Kolejowej 5.

§ 3

1. Nadzór nad przedszkolem jest sprawowany przez:

1) Organ prowadzący – Gminę Łąck
2) Organ nadzoru pedagogicznego – Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura
w Płocku.

§ 4

1. Podstawą prawną działania przedszkola jest:

1) Uchwała Nr IV/51/99 Rady gminy w Łącku z dnia 24.03.1999r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Samorządowe Przedszkole
w Łącku.                                                                                                      
2) Statut przedszkola.

§ 5

1. Gospodarkę finansową i materiałową przedszkola prowadzi Urząd Gminy
w Łącku zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy Łąck.

§ 6

1. Akty wewnątrzprzedszkolne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, wydawane są w formie pisemnej przez radę pedagogiczną przedszkola, dyrektora przedszkola lub z jego upoważnienia przez inne osoby.

2. Aktami wewnątrzprzedszkolnymi są:

1) uchwały rady pedagogicznej,
2) zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola - regulujące zasadnicze dla przedszkola sprawy wymagające trwałego unormowania,
3) decyzje administracyjne - rozstrzygające sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony,
4) obwieszczenia – obwieszczeniem wprowadza się jednolity tekst statutu przedszkola,                         
5) komunikaty – podawane są do wiadomości pracowników i rodziców (prawnych opiekunów) dzieci, informujące o bieżącej działalności przedszkola,
6) pisma okólne – powiadamiające o czymś, co nie wchodzi w zakres zarządzeń
i decyzji, a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania przedszkola.

§ 7

1. Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

2. Kierownikiem przedszkola jest dyrektor.

ROZDZIAŁ II

Zasady kierowania pracą przedszkola

§ 8

Funkcjonowanie przedszkola opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 9

1. Dyrektor działa w imieniu pracodawcy.
2. Wykonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Kieruje przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych i pism okólnych oraz poleceń służbowych.

§ 10

1. Zakres zadań dyrektora przedszkola:

1) kierowanie przedszkolem jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego,

2) pełnienie nadzoru pedagogicznego w przedszkolu,

3) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

4) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola,

5) sprawowanie opieki nad wychowankami,

6) stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

7) współpraca z radą rodziców,

8) współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty,

9) współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w przedszkolu,

10) tworzenie projektów planu pracy, planu finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli, planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

11) opracowywanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny,

12) przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń rady pedagogicznej,

13) realizowanie uchwał rady pedagogicznej i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

14) powoływanie komisji rekrutacyjnej,

15) opracowywanie i realizowanie planu finansowego przedszkola z zachowaniem dyscypliny budżetowej,

16) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku przedszkolnego,

17) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

18) stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego poprzez przydzielanie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym,

19) dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami,

20) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników,

21) organizowanie wyposażenia przedszkola,

22) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji dydaktycznej oraz prawidłowym wykorzystywaniem druków przedszkolnych,

23) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

§ 11

Dyrektor przedszkola współpracuje i współdziała w celu sprawnego funkcjonowania przedszkola z radą pedagogiczna, radą rodziców, organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego oraz z całym personelem placówki.

§ 12

1. W celu zapewnienia realizacji przez przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, dyrektor przedszkola może w drodze zarządzenia wewnętrznego powołać zespół zadaniowy.

2. W skład zespołu zadaniowego mogą wchodzić pracownicy przedszkola i rodzice (prawni opiekunowie) wychowanków.

 

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna przedszkola

§ 13

Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

§ 14

 

1. Szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów przedszkola określa statut przedszkola, a ponadto:

1) Dyrektor przedszkola dokonuje czynności prawnych związanych z kierowaniem

bieżącą działalnością przedszkola na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Łąck.

2) Rada pedagogiczna obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o regulamin rady pedagogicznej.

3) Rada rodziców obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o regulamin rady rodziców.

§ 15

1. Strukturę organizacyjną przedszkola stanowią:

1) Dyrektor – kierownictwo przedszkola

2) Personel pedagogiczny – nauczyciele

3) Personel obsługi:

a. pomoc nauczyciela

b. intendent

c. kucharz

d. woźna

§ 16

1. Personel przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.

2. Przydział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy szczegółowych obowiązków pracownika – zatwierdzone przez dyrektora przedszkola.

3. Wielkość zatrudnienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym, zgodnie z przepisami, w arkuszu organizacji przedszkola, a zatwierdza organ prowadzący.

4. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 16.00.

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady funkcjonowania przedszkola

§ 17

1. Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności,

2) służebności wobec społeczeństwa,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) kontroli zarządczej,

6) podziału zadań pomiędzy personelem pedagogicznym i obsługi,

7) wzajemnego współdziałania.

§ 18

1. Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania których są zobowiązani.

2. Pracownicy w przedszkolu są zobowiązani do przestrzegania statutu przedszkola i obowiązującego prawa wewnątrzprzedszkolnego oraz współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§ 19

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.

2. Zakupy i remonty bieżące są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 20

W czasie nieobecności dyrektora przedszkola jego dotychczasowe obowiązki przejmuje osoba upoważniona przez dyrektora lub przez organ prowadzący.

ROZDZIAŁ V

Zakresy działania i kompetencje na poszczególnych stanowiskach pracy

§ 21

1. Pracownicy zatrudnieni w Samorządowym Przedszkolu w Łącku na podstawie umowy o pracę na stanowiskach obsługi, są pracownikami samorządowymi
i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy
w szczególności:

1) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,

3)  podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

4)  sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

§ 22

1. Do obowiązków pomocy nauczyciela w szczególności należy:

1) pomaganie nauczycielowi w zakresie opieki nad dziećmi,

2) przestrzeganie zasad BHP, ppoż oraz dyscypliny pracy,

3) utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach,

4) inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola.

2. Szczegółowy zakres obowiązków pomocy nauczyciela określa statut przedszkola.

§ 23

1.  Obowiązki intendentki:

1) przestrzega zarządzeń i przepisów szczegółowych dotyczących gospodarki żywieniowej – zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i systemem HACCP oraz kontrolą wewnętrzną organizacji żywienia w przedszkolu,

2)  prowadzi magazyn artykułów spożywczych,

3)  prawidłowo wykorzystuje stawkę żywnościową,

4) sporządza prawidłowo i terminowo raporty żywieniowe,

5)  przestrzega zasad prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym,

6)  sporządza dekadowe i dzienne jadłospisy,

7)  prowadzi zestawienia i sprawozdawczość dotyczącą żywienia,

8)  wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola.

2.  Szczegółowy zakres obowiązków intendentki określa statut przedszkola.

§ 24

Obowiązki kucharza:

1)  przyrządza punktualnie posiłki, zgodnie ze sporządzonym jadłospisem i obowiązującymi normami żywienia,

2) przygotowuje dzieciom napojów w ciągu dnia,

3) pobiera z magazynu produkty żywnościowe w ilościach przewidzianych recepturą,

4) utrzymuje w odpowiednim stanie powierzony sprzęt kuchenny,

5) dba o higienę pomieszczeń kuchennych,

6) przestrzega przepisów bhp i ppoż.,

7) doskonali swoje umiejętności zawodowe,

8) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola.

2. Szczegółowy zakres obowiązków kucharza znajduje się w statucie przedszkola.

§ 25

Obowiązki woźnej:

1) utrzymuje we wzorowej czystości i porządku sale zajęć i przydzielone pomieszczenia,

2) utrzymuje czystość i porządek wokół otoczenia przedszkola,

3) pomaga przy organizacji posiłków,

4) pomaga w opiece nad dziećmi,

5) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż,

6) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola.

2. Szczegółowy zakres obowiązków woźnej znajduje się w statucie przedszkola.

§ 26

1. W przedszkolu są zatrudnieni nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym stosownie do zajmowanego stanowiska.

2. Do zadań nauczyciela należy:

1)  rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

2)  wspieranie każdego wychowanka w jego rozwoju,

3) dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego,

4)  kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

5) dbanie o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą  demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

6) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola.

3.  Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień nauczyciela znajduje się w statucie przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

Organizacja kontroli zarządczej

§ 27

1. Kontrola zarządcza w przedszkolu stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań określonych w szczególności w planie finansowym przedszkola i w statucie w sposób zgodny z przepisami prawa, efektywny, oszczędny i terminowy oraz monitorowanie ich realizacji.

2. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej
w Samorządowym Przedszkolu w Łącku zawarte są w Zarządzeniu Dyrektora Przedszkola Nr 9/2011z dnia 12.12.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.

3. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej, a w szczególności za zespół procesów, których celem jest nadzorowanie i kontrolowanie operacji w kierowanej przez siebie jednostce,
w sposób dający rozsądne zapewnienie, że:

1) funkcjonowanie podległej mu placówki jest zgodne z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w przedszkolu (procedurami, regulaminami) oraz ze standardami,

2) działania przedszkola są prowadzone skutecznie i efektywnie a plany, programy, zamierzenia i cele placówki są osiągane,

3) sprawozdania i inne informacje publikowane i udostępniane na zewnątrz,
a także wykorzystywane wewnątrz przedszkola są dokładne, wiarygodne
i aktualne,

4) zasoby przedszkola są dostatecznie chronione, zabezpieczone i nadzorowane,

5) przestrzegane i promowane są zasady etycznego postępowania pracowników,

6) zapewniono skuteczny i efektywny przepływ informacji,

7) przygotowano i wdrożono system zarządzania ryzykiem.

§ 28

1. System kontroli zarządczej podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie.

2. Dyrektor przedszkola przynajmniej raz w roku przeprowadza samoocenę systemu kontroli zarządczej.

3. Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez dyrektora przedszkola są  w szczególności wyniki:

1) bieżącego monitorowania kontroli zarządczej,

2) samooceny,

3) kontroli wewnętrznych,

4) przeprowadzonych audytów i kontroli zewnętrznych.

ROZDZIAŁ VII

Obieg dokumentów w przedszkolu

§ 29

1. Obieg, rejestracja, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów
w przedszkolu określa instrukcja kancelaryjna

2. W przedszkolu stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt .

3. Obieg dokumentów w przedszkolu może odbywać się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

4. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola, korespondencję zastrzeżoną do jego podpisu podpisuje upoważniony przez niego pracownik.

ROZDZIAŁ VIII

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

§ 30

1. Rozpatrywanie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie
z obowiązującą procedurą skarg i wniosków.

2. Obowiązujące procedury wprowadzone zostały zarządzeniem dyrektora.

3. W przedszkolu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora przedszkola.

4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

5. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków.

6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

7. Rejestr skarg zawiera następujące dane:

1) liczba porządkowa,

2) data wpływu skargi/wniosku,

3) data rejestrowania skargi/wniosku,

4) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

5) temat skargi/wniosku (czego dotyczy),

6) termin załatwienia skargi/wniosku,

7) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

8) data zakończenia sprawy związanej z rozpatrywaniem skargi/wniosku.

8. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola.

Z wyjaśnienia skargi/wniosku przechowuje się następują dokumentację:

1) oryginał skargi/wniosku,

2)  notatkę służbową dotyczącą sposobu załatwienia skargi/wniosku, wynikach postępowania wyjaśniającego;

3) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku, pismo do osoby skarżącej/składającej wniosek zawierające powiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem.

 

ROZDZIAŁ IX

Tryb wykonywania kontroli

§ 31

1. System kontroli w przedszkolu obejmuje:

1)  kontrolę wewnętrzną,

2)  kontrolę zewnętrzną.

2. Kontrolę zewnętrzną sprawują:

1)  organ prowadzący,

2)  straż pożarna,

3)  sanepid,

4)  organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

5)  Państwowa Inspekcja Pracy.

3.  Kontrolę wewnętrzną pełni dyrektor przedszkola.

4.  Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i wykonywanie zadań przez przedszkole.

5.  Celem kontroli jest w szczególności:

1)  zbieranie przez dyrektora bieżącej informacji niezbędnej do doskonalenia działalności przedszkola,

2)  badanie zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa,

3)  wykrycie nieprawidłowości,

4)  ustalenie przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,

5)  usunięcie braków i nieprawidłowości,

6)  wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości.

ROZDZIAŁ X

Powierzanie obowiązków i delegowanie uprawnień

§ 32

1. Powierzanie obowiązków dokonane jest w formie odrębnego, imiennego dokumentu.

2. Powierzanie obowiązków może mieć charakter stały, wynikający z umowy
o pracę, bądź doraźny – wynikający z bieżących potrzeb.

3. Powierzenie obowiązków odbywa się w formie imiennego zakresu obowiązków, które oprócz zadań do wykonania zawierają zapis informujący o udzielonych mu upoważnieniach.

4. Niezależnie od powierzonych obowiązków dyrektor przedszkola może przekazać pracownikom część swojej władzy. Działanie takie nosi nazwę delegowania uprawnień i winno być dokonywane w formie pisemnych upoważnień.

ROZDZIAŁ XI

Kary porządkowe

§ 33

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku
w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia
i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
1)  karę upomnienia,
2)  karę nagany.

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.

3. Karę stosuje dyrektor przedszkola i zawiadamia o tym pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie wniesienia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Odpis pisma składa się w aktach osobowych pracownika.

4. W ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu pracownik może wnieść sprzeciw.
O odrzuceniu czy uwzględnieniu sprzeciwu decyduje dyrektor przedszkola po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Jeżeli sprzeciw nie zostanie odrzucony w ciągu 14 dni od daty wniesienia, oznacza to, że został uwzględniony.

5. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

6. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia
o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

7. Mając na uwadze osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po ukaraniu dyrektor przedszkola może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika  zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem roku.

8.  Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

9. Dyrektor przedszkola może odstąpić od kary, jeśli uzna za wystarczające zastosowanie wobec pracownika innych środków oddziaływania wychowawczego.

10.  Kary nie można zastosować po upływie 2 tygodni, gdy przełożony dowiedział się o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od chwili, gdy pracownik dopuścił się tego naruszenia.

11. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

ROZDZIAŁ XII

Nagrody i wyróżnienia

§ 34

1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być udzielane w następujących formach:
1)  nagrody pieniężne - określonych w regulaminach przyznawania nagród,
2)  pochwały pisemnej - dyplom uznania.

§ 35

1. Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć
i efektów w pracy mogą być przyznane następujące wyróżnienia dla pracowników pedagogicznych:
1) nagrody Ministra, Kuratora, Dyrektora,
2) pochwała pisemna.
2. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podaje się do wiadomości wszystkich pracowników.

ROZDZIAŁ XIII

Przepisy końcowe

§ 36

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz statut przedszkola i regulamin organizacji przedszkola.

2. Wprowadzanie zmian do regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 37

1. Regulamin organizacyjny podaje się do wiadomości pracowników przedszkola.

2. Regulamin organizacyjny jest udostępniony do wglądu dla pracowników przedszkola oraz innych podmiotów przedszkolnych (rodziców/ prawnych opiekunów) w kancelarii dyrektora.

 

BIP - INFO

Reklama